1822 Ο αιγυπτιακός στόλος αποβιβάζει στρατεύματα εις την Σούδα της Κρήτης.

1822 Οι Παλαιών Πατρών Γερμανός και Γ. Μαυρομιχάλης μεταφέρουν επιστολές της κυβερνήσεως στον πάπα.

1831: ΝΑΥΠΛΙΟ: Σε θέματα τιμής ο λόγος της μάνας ήταν νόμος στη Μάνη. Γι’ αυτό σε παλαιά μας εργασία σημειώναμε: για τους δύο Μανιάτες οι λόγοι που τους ώθησαν στο έγκλημα ήσαν προσωπικοί, ζήτημα οικογενειακής τιμής, γι’ αυτούς όμως που τους εξώθησαν στο έγκλημα οι λόγοι ήσαν πολιτικοί. Προς επίρρωση μάλιστα παραθέταμε και την άποψη ενός μεγάλου ιστορικού: ‘’Η άγρια δολοφονία του Καποδιστρίου πρέπει εν πρώτοις να θεωρηθή ως έργον της αιματηράς εκείνης εκδικήσεως, ήτις εν Μάνη συνδέεται στενώτατα προς την φύσιν της χώρας και των ανθρώπων. Δεν πρέπει όμως ένεκα τούτου και να απογυμνώσει τις την πράξιν από τον πολιτικόν της χαρακτήρα’’. (Μέντελσον-Βαλθόλδυ, Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως).