1176 μ.Χ. Εις το Μυριοκέφαλο της Μ. Ασίας συνάπτεται φοβερή και άγρια μάχη μεταξύ των στρατευμάτων του αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ του Κομνηνού και του Σουλτάνου Κιλίτζ-Αρσλάν, ένθα συνεντρίβη ο στρατός του αυτοκράτορος Κομνηνού.

1921 Αρχίζει η μάχη στο Αφιόν Καραχισάρ που διαρκεί ως τις 25 Σεπτεμβρίου.

1821: ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ: Ο πρωτοσύγκελος Αμβρ. Φραντζής που έζησε κι αυτός τη φρίκη της σφαγής, την αποδίδει στην περιφρονητική στάση των Τούρκων, και μετά την άλωση, προς τους Έλληνες, ’’οίτινες έχασαν την υπομονήν και άρχησαν να φονεύουν ανιλεώς τους Οθωμανούς, άνδρες, γυναίκας, παίδας και βρέφη, ώστε μεταξύ 4 ωρών διαστήματος εφόνευσαν τα δύο τρίτα των Οθωμανών και ακολούθως κάθε νύκτα εφόνευον όσους είχαν λάβει υποχειρίους έκαστον στρατόπεδον εις το μέρος του, ώστε η πόλις και αι πέριξ της πόλεως οδοί, οι χάνδακες, οι αγροί, οι λόφοι κ.τ.λ. ήσαν εστρωμένα από πτώματα Οθωμανικά διαφόρων γενών και ηλικιών’’.