1824 Εις το Ναύπλιο φθάνει η δεύτερη δόση του δανείου από 800.000 λίρες.

1827 Μάχη της Καυκαριάς μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων, η οποία συνεχίζεται και την επόμενη ημέρα. Ήττα των Τούρκων.

1831 Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο καθορίζονται τα βόρεια σύνορα του ελληνικού κράτους.

1821: ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ: Ο Φωτάκος που ήταν παρόν στη σφαγή δίνει την ακόλουθη περιγραφή: ‘’Η σφαγή άρχισεν εις όλα τα μέρη της πόλεως, το τουφέκι εδούλευε πανταχού και ανηλεώς και κατά τρεις ολοκλήρους ημέρας εσκοτώνοντο πάσης ηλικίας άνθρωποι άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανήλικα. Οι Έλληνες εδώ εξεδικήθησαν δια όσα τόσους χρόνους είχαμεν πάθει από τους τυράννους μας. Πολλοί δε Τούρκοι, οίτινες εκλείσθησαν εις τα σπίτια των, επροτίμησαν και εκάηκαν μέσα εις αυτά με τις φαμίλιαις των παρά να παραδοθούν εις τους δούλους των. Πολλοί καπεταναίοι και άλλοι Έλληνες από φιλανθρωπίαν ήθελαν να σώσουν κανένα Τούρκο, άλλος όμως Έλλην, του οποίου ο Τούρκος την γυναίκα, το παιδί ή και αυτόν τον ίδιον είχε κατά διαφόρους τρόπους ατιμάσει, τυραννήσει ή αδικήσει, άμα έβλεπεν τον εχθρόν του του άναπτεν από πίσω την πιστόλαν ή το τουφέκι του…..Δεν ήτο Τούρκος, ο οποίος να μην έχει δύο και τρείς εχθρούς, διότι ποτέ των δεν εσυλλογίσθησαν, ότι θα σηκωθούν οι ραγιάδες των και θα ζητήσουν την ελευθερίαν των, το δε κακόν τους ήλθε άξαφνα εις το κεφάλι των….’’.