1824 Διαλύεται το στρατόπεδο του Ομέρ Βρυώνη εις τον Κραβασαρά.

1825 Εμφανίζεται στα παράλια της Δυτικής Στεράς Ελλάδος ο ενωμένος Τουρκοαιγυπτιακός στόλος.

1828 Καταλαμβάνεται από τον Ευμορφόπουλο η Πέτρα.

1826: ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: ‘’Τα μεγάλα έθνη και οι καλοί πατριώται φαίνονται εις τας κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος των. Δούλος είναι εύκολο να γενή τις, όταν θέλη. Αυθέντης είναι δύσκολον. Εάν επιθυμούμεν την ειρήνην ας τρέξωμεν εις τα όπλα, αν εξεναντίας, δια λόγους αποκρύφους εις εμέ η εθνική συνέλευσις, επιμένη εις την προλαβούσαν απόφασίν της, κρίνω χρέος μου ιερόν να διαμαρτυρηθώ, ως και ήδη διαμαρτύρομαι επισήμως κατ’ αυτής ενώπιον του ελληνικού λαού και όλων των λοιπών της χριστιανικής Ευρώπης, ως κατά μία πράξεως παρανόμου, ανθελληνικής και διόλου αναξίας ενός έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλην ποτέ δεν εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του’’.