1821 Ο Γουσούφ Σελίμ πασάς πολιορκεί την Πάτρα.

1824 Εμφύλιος πόλεμος εις το Κουτσοπόδι του Άργους με νίκη των κυβερνητικών.

1827 Η αυστριακή κυβέρνηση αποφυλακίζει τον Αλ. Υψηλάντη και τους συντρόφους του.

Γράφει ο Γαζής: ‘’Από την Ευρώπην ήρχισαν (οι Μούσες) να επιστρέφουν πάλιν εις την αρχαίαν πατρίδα των, την Ελλάδα, και βλέπομεν ότι, άμα όπου έφθασαν, ηλέκτρισαν τας ψυχάς των Ελλήνων και πανταχού συνίστανται σχολεία και παιδευτήρια. Πανταχού ο έρως της μαθήσεως άναψε και πάντες σπεύδουσι να μιμηθώσι τας αρετάς των προπατόρων των. Βλέπομεν όπου άμα έφθασαν αι μαθήσεις, ο Έλλην ησθάνθη την παλαιάν του δόξαν και ελευθερίαν και παρευθύς ανδρείως απέσεισε τον τυραννικόν ζυγόν, εις τον οποίον η αμάθεια τον καθυπέβαλε’’. Ο Γαζής έφυγε από τη ζωή την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος της Ελευθερίας. Πέθανε τον Νοέμβριο του 1828 στη Σύρο. Ο λαός της Σύρου τίμησε με υπέρλαμπρο τρόπο τη θανή του. Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στο μητροπολιτικό ναό της Σύρου και πλήθος λαού τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία.