1826

Ναυμαχία του Κάβο – Πάπα (Αράξου) και ο Μιαούλης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο.