Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

«…Ὁρκιζόμεθα δέ πρό πάντων ὃτι μεταξύ ἡμῶν καί τῶν τυρρανῶν τῆς πατρίδος τό πῦρ καί ὁ σίδηρος εἶναι τά μέσα τῆς διαλλαγῆς καί τίποτε ἂλλο. Ἐκ τοῦ ἐναντίου δέ και ἢθελεν ἀναιρέσωμεν τήν ἱερότητα τῶν χρεῶν μας κινούμενοι ἀπό αἰσχροκέρδειάν τινα ἤ δειλίαν ἤ ἂλλην ὁποιανδήποτε αἰτίαν τό ὂνομα μας νά παραδίδεται εἰς τό αἰώνιον ἀνάθεμα καί εἰς τήν κατάραν τῶν ὁμογενῶν μας, τό αἷμα μας νά χυθῇ ὡς χύνεται αὐτήν τήν στιγμήν ὁ οἶνος οὗτος, τό δέ σῶμα μας μή ἀξιούμενον ταφῆς νά γίνῃ βορά (=τροφή) θηρίων καί ὀρνέων» Οι ιδρυτές της Φ.Ε., όπως έχει προλεχθεί, την οργάνωσαν πάνω σε βάση αυστηρά συνωμοτική και παρέλαβαν πολλά στοιχεία από τους κανόνες που διέπουν τις μασονικές (τεκτονικές) στοές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ήταν παρακλάδι τους, όπως εσχάτως έχει διατυπωθεί.