1821

Αποκεφαλίζονται πολλοί προύχοντες εις την Πόλη και μεταξύ αυτών ο Δ. Παπαρρηγόπουλος, πατέρας του ιστορικού Κ. Παπαρρηγόπουλου.

 

1826

Υπογράφονται από την Ρωσία και την Αγγλία το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης, όπου αποφασίζεται η μεσολάβηση ανάμεσα στους Έλληνες και την Πύλη για την δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους που θα είναι φόρου υποτελές στον σουλτάνο.

 

Οι Σουλιώτες υπήρξαν γέννημα του πόθου για ελευθερία. Ο πρώτος πυρήνας τους ήταν αλβανικός, προερχόμενος από τις διαλυμένες στρατιές του Σκεντέρ μπέη. Οι Αλβανοί αυτοί, 200 τον αριθμό, με αρχηγούς τους Μποτσαραίους και Τζαβελαίους, ήσαν χριστιανοί από τη φυλή των Τσάμηδων. Εγκαταστάθηκαν στα απρόσιτα Κασσιόπια όρη, πάνω από τον Αχέροντα και σε απόσταση 10 ωρών από τα Ιωάννινα. Εδώ αναμείχθηκαν και σταδιακά εξελληνίστηκαν. Σχετικά με την καταγωγή των Σουλιωτών ο Κων/νος Παπαρρηγόπουλος εντίμως γράφει: «Ἦταν δέ οἱ Σουλιῶται κρᾶμα Ἑλλήνων καί ἐξελληνισθέντων Ἀλβανῶν. Ἡ ἀλβανική ἐκράτυνε τό μάχιμον τῆς ἑλληνικῆς πνεῦμα, ἡ δέ ἑλληνική ἐνεφύσησεν εἰς τήν ἀλβανικήν τά εὐγενέστατα αἰσθήματα τῆς φιλοπατρίας, τῆς φιλομαθείας καί τῆς εὐνομίας. Τά δύο κάλλιστα προϊόντα τοῦ συνδυασμοῦ τούτου ὑπῆρξαν οἱ Σουλιῶται ἐπί τῆς Στερεᾶς, οἱ Ὑδραῖοι καί οἱ Σπετσιῶται κατά θάλασσαν».