«Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως
ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6, 2)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ριζικὴ ἀναδιοργάνωση τοῦ Κεντρικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τὴν ἀντίστοιχη ὀργάνωση τῶν Ἐνοριακῶν (Ε.Φ.Τ.), προχωρήσαμε κι ἐμεῖς σὲ γενικὴ τακτοποίηση τοῦ Φιλοπτώχου. Στὴν ἐπίσημη καταγραφὴ τῶν ἀπόρων τῆς ἐνορίας ποὺ χρειάζονται βοήθεια, δημιουργώντας τὸ ἀντίστοιχο μητρώο βοηθουμένων. Στὶς κατ’ οἶκον ἐπισκέψεις. Στὴ συστηματικὴ μηνιαία διανομὴ τοῦ βοηθήματος καὶ τῶν τροφίμων ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ καθενός. Στὴ συνεργασία μὲ φορεῖς ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸ ἔργο αὐτό.
Πολύ σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ βοήθεια τῶν παιδιῶν καὶ νέων τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι στὶς μεγάλες γιορτὲς συγκεντρώνουν κι αὐτὰ τρόφιμα, βοηθοῦν καὶ στὴ διανομή τους. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ μικρὴ ἡλικία μπαίνουν στὸ πνεῦμα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης, ποὺ ἔχει κεντρικὴ θέση στὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ συνυπάρχει ἀπὸ τὴ δημιουργία της, καθὼς στὴν πρώτη Ἐκκλησία φρόντιζαν νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάμεσά τους κανένας ἐνδεής.