Δεκαπενταύγουστος!
Ξεκίνουν οι Παρακλήσεις κάθε απόγευμα σε όλους τους ναούς, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας.
Μια τόσο αγαπητή ακολουθία σε όλους μας καθώς είναι έκφραση της θλιμμένης, της δοκιμαζόμενης, της πονεμένης αλλά και γεμάτης εμπιστοσύνη στο Θεό ψυχής κάθε πιστού. Και μέσα από αυτές τις προσευχές εκφράζει την σταθερή της επιλογή: «Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (Ψαλ. 39, 2) (Με πολλή υπομονή και ελπίδα κατά το διάστημα της θλίψεώς μου περίμενα την βοήθειαν του Κυρίου. Και ο Κύριος με πρόσεξε και δέχτηκε την δέησή μου). Στον Κύριο που υποσχέθηκε ότι «οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ' οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. 13, 5) (δεν θα σε αφήσω ποτέ και δεν θα σε εγκαταλείψω)!
Πάρε, λοιπόν, και συ το εγκόλπιό σου, πήγαινε στο ναό σε μια γωνιά και ένωσε το δικό σου "Κύριε ἐκέκραξα" με των άλλων πιστών, το δικό σου "Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ὑμᾶς" με όλης της Εκκλησίας και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα φύγεις με άδεια χέρια γιατί «οὐδεῖς προστρέχων ἐπὶ σοὶ κατησχυμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται» αλλά ενισχυμένος και βέβαιος ότι με τις πρεσβείες της «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν» (Ματ. 16, 18)!
Καλό μήνα και "καλή Παναγιά".
π. Βασίλειος

.be">Μεγαλυνάρια