Τα ακόλουθα είναι απαραίτητα για την κράτηση ημερομηνίας και ώρας:

Από τους Μελλόνυφους:

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας του καθενός.

Εκδίδεται από την Ενορία στα όρια της οποίας έχετε την μόνιμη κατοικία.

2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

3. Παράβολο Χαρτοσήμου

Υποχρεωτικά e-παράβολο (Κωδ. 401) "Άδεια γάμου θρησκευτικού".

4. Δημοσίευση σε καθημερινή Εφημερίδα.

 

Από τον (κάθε) Παράνυφο:

1. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

2. Βεβαίωση Βάπτισης.

Εκδίδεται από Κ.Ε.Π. ή από την Ενορία στην οποία έγινε η Βάπτιση.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (για άγαμους) ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για έγγαμους).

Εκδίδεται από Κ.Ε.Π.