1828 Καταλαμβάνεται δια συνθηκολογήσεως η Λιβαδειά, όπου γίνεται ενθουσιωδώς δεκτός ο Δημήτριος Υψηλάντης.

1912 Ο ελληνικός στρατός, με πρωτοστατούντες τους ντόπιους βορειοηπειρώτες και Έλληνες εθελοντές, μεταξύ των οποίων και ο αξιωματικός χωροφυλακής Σπυρομήλιος, καταλαμβάνει την Χειμάρα.

1826: Απόσπασμα από την επιστολή διαμαρτυρίας του Δημητρίου Υψηλάντη: για την υποβολή αιτήσεως ‘’αγγλικής προστασίας’’: ‘’Η εθνική συνέλευσις αποφασίζουσα να ζητήση την μοναδικής μεσιτείαν του εν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεως της Αγγλίας, δια να συμβιβάση την Ελλάδα με τους τυράννους της, παρεκτρέπεται από τα ιερά χρέη της….Η ιστορία θέλει κρίνει μίαν ημέραν αδεκάστως την πράξιν σασ…. Εάν σας φοβίζει η πτώσις του Μεσολογγίου, αφιερωθήτε ως και εις τας αρχάς του Αγώνος, εις την χαρακτηριστικήν ενέργειαν και εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων. Το στήθος κάθε Έλληνος είναι δεύτερον Μεσολόγγιον. Εάν σας θορυβεί η έλλειψις των χρηματικών πόρων, καταφύγετε εις την γενναιοφροσύνην των πολιτών. Έλλην δεν εκώφευσε ποτέ εις την φωνήν της πατρίδος. Εάν έχομεν ανάγκην προστασίας ας καταφύγωμεν εις τους ηγεμόνας όλων των Εθνών. Εξίσου όλα έχουσι διακιώματα εις την ευγνωμοσύνην μας….’’