448 π.Χ.

Ήρξαντο οι εργασίες για την ανέγερσιν του Παρθενώνος.